Gebruiksvoorwaarden downloads

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de downloads en technische documentatie van NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG, 73079 Süssen, Duitsland
 1. Algemeen
  Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle met NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG verbonden bedrijven (hierna gemeenschappelijk met 'NOE' aangeduid).

 2. Gebruik van gegevens
  De informatie die op deze site wordt getoond en als download beschikbaar wordt gesteld, mag zonder beperkingen gebruikt en gedownload worden. De verspreiding van informatie voor openbare of commerciële doeleinden of overig gebruik is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van NOE. 

 3. Auteursrechten
  Alle logo's, merken, databladen, afbeeldingen, tekeningen en informatie zijn, voor zover niet anders vermeld, beschermd door auteursrechten. Deze mogen zonder de schriftelijke toestemming van NOE worden gebruikt in de zin van deze bepalingen en voorwaarden resp. de bepalingen en voorwaarden van de technische specificaties (bijv. databladen) en/of volgens de informatie in de tekst op de website.
  Als in de gedownloade informatie copyright vermeldingen of andere eigendomsvermeldingen zijn opgenomen, mogen deze niet worden verwijderd.

 4. Rechten van derden
  NOE kan niet uitsluiten dat door het gebruik van de getoonde inhoud mogelijk rechten worden geschaad van derden die niet bij NOE horen of aangesloten zijn. 

 5. Overdracht van rechten
  Met uitzondering van de bovengenoemde beperkte toestemming, worden geen licenties noch enige aanspraken op de informatie of auteursrechten van NOE of een derde partij verleend of overgedragen. 
  De opvraagbare inhoud, met name informatie/datasheets, kan merken, octrooien, beschermde informatie, technologieën, producten, processen of andere handelsmerkrechten van NOE en/of derden bevatten of hierop wijzen.
  Er worden geen licenties verleend noch aanspraken overgedragen op dergelijke merken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere handelsmerkrechten van NOE en/of derden. 

 6. Technische documentatie
  NOE geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid en juistheid van de informatie. NOE aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van technische documentatie (in het bijzonder databladen, montage-instructies, handleidingen, testprotocollen, laboratoriumdatabladen enz.). Alle informatie in de technische documentatie wordt zonder expliciete, impliciete of stilzwijgende garantie aangeboden. De informatie bevat geen overeenkomsten betreffende de hoedanigheid, geeft geen beschrijving van de in de handel gebruikelijke kwaliteit en vertegenwoordigt geen belofte over de eigenschappen of de geschiktheid voor een specifiek doel.

 7. Aansprakelijkheid
  NOE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor al dan niet door een virus veroorzaakte schade aan de computer, apparatuur of andere eigendommen van de gebruiker als direct of indirect gevolg van het uploaden of downloaden van informatie op deze website.
  De bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van wettelijk verplichte aansprakelijkheid, bijvoorbeeld in het kader van de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzettelijke of grove nalatigheid, vanwege de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of vanwege het niet nakomen van essentiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding vanwege het niet nakomen van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot contracttypische, voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzettelijke of grove nalatigheid, of van de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid. Deze regeling houdt geen wijziging van de bewijslast in het nadeel van de gebruiker in.
  NOE geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid en juistheid van de informatie. NOE aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de technische documentatie (in het bijzonder databladen, montage-instructies, handleidingen enz.).

 8. Informatieve waarde
  Hoewel NOE er altijd zorgvuldig naar streeft om informatie te bieden die inhoudelijk correct en up-to-date is, kan de informatie technische onnauwkeurigheden en/of drukfouten bevatten. NOE zorgt er echter voor dat de informatie en inhoud regelmatig wordt herzien. 
  NOE behoudt zich het recht voor om de informatie en de producten die in deze informatie worden beschreven op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren voor zover dit redelijk is voor de gebruiker. Dit geldt eveneens voor wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang.
  De verstrekking van technische documentatie (in het bijzonder van databladen, montage-instructies, handleidingen, testprotocollen, laboratoriumdatabladen, enz.) brengt geen verdere informatieverplichting voor NOE met zich mee in geval van eventuele productwijzigingen en/of wijzigingen in de technische documentatie. Andere overeenkomsten zijn alleen van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door NOE.
  Eventuele updates van NOE ontslaan gebruikers die informatie downloaden of uploaden niet van de plicht om de NOE-website regelmatig op nieuwe informatie of inhoud te controleren.